SPBT của Manulife: Bảo hiểm Trợ cấp y tế – Đóng phí ngắn hạn

Khi tham gia hợp đồng bảo hiểm nhân thọ chính, bạn có thể tham gia thêm sản phẩm bổ trợ Bảo hiểm Trợ cấp y tế – Đóng phí ngắn hạn để an tâm hơn với quyền lợi hỗ trợ chi phí y tế cho mỗi ngày nằm viện bằng 100% số tiền bảo hiểm của sản phẩm bổ trợ này, hoặc 200% số tiền bảo hiểm khi điều trị tại Khoa Chăm Sóc Đặc Biệt. 


Sản phẩm bổ trợ này sẽ chi trả quyền lợi bảo hiểm trong trường hợp:
- Xảy ra rủi ro khiến khách hàng phải nằm điều trị nội trú qua đêm. (Không chi trả trong trường hợp rủi ro do sinh đẻ)

Hỗ trợ nhanh