SPBT của Manulife: Bảo hiểm Thương tật toàn bộ và vĩnh viễn

Khi tham gia hợp đồng bảo hiểm chính, bạn có thể tham gia thêm SẢN PHẨM BỔ TRỢ (SPBT): Bảo hiểm Thương tật toàn bộ và vĩnh viễn – Đóng phí ngắn hạn nhằm hỗ trợ tài chính trong trường hợp Người được bảo hiểm bị Thương tật toàn bộ và vĩnh viễn bằng 100% Số tiền bảo hiểm của sản phẩm bổ trợ này.


Sản phẩm bổ trợ này sẽ chi trả quyền lợi bảo hiểm trong trường hợp:

- Mù 2 mắt
- Đứt lìa 2 chân, 2 tay hoặc 1 chân 1 tay. 
- Sống thực vật
- Mất hoàn toàn khả năng lao động. 

Hỗ trợ nhanh